Ukraine Lviv region Lake Yasnys’ka (Ясниська.)

Ukraine Lviv