Ukraine Kyiv Lavra Pecherskaya_Mytropolit Volodymir worshipe_Independance Day_2010.08.24

Ukraine Kyiv Lavra Pecherskaya_Mytropolit Volodymir worshipe_Independance Day_2010.08.24(166MB)You can see also Kyiv Lavra Pecherskaya monastery Father Superior_Namestnik _Archbishop Paul.Video Paul V. Lashkevich.