Part 3/4 – Ukraine – The Carpathian mountains – Motorbike Travel

Travelling the Ukraine Carpathian mountains on enduro motorbikes .