Parachute jumping.avi

Parashute jumping. Kharkiv, Ukraine.