Koblevo 2009 (Eng)

Short movie about spa zone Koblevo (Ukraine)