Chernobyl – The zone

Visit http://csernobil.honlapepito.hu/ !!!