Blayberg Vladi – My apartments – Zaporojye,Ukraine (03/2010)

My apartments in homeland city in Ukraine - Zaporojye at Mar 2010