26.10.2011 Zaporizhzhya.Ukraine.Dog’s life..wmv

26.10.2011 Zaporizhzhya.Ukraine.Dog's life.