23.12.2010 Zaporizhzhya.Ukraine…Foggy day.wmv

23.12.2010 Zaporizhzhya.Ukraine...Foggy day.