22.09.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Hortyca.21.09.2010.wmv

22.09.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Hortyca.21.09.2010