22.04.2010 Ukraine,Zaporizhzhja,Dnieper,Hortyca….wmv

22.04.2010 Ukraine,Zaporizhzhja,Dnieper,Hortyca....