21.02.2010 Zaporizhzhya,Ukraine…Thunder & lightning.wmv

21.02.2010 Zaporizhzhya,Ukraine...Thunder & lightning