2011.11.06-07._Sv.Voznesenskyi Florovskyi monastery_Kuiv_Ukraine_MOV06880.MPG