17.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Hortyca.Dnieper..15.11.2010..wmv

17.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine Hortyca Dnieper 15.11.2010