17.08.2011 Zaporizhzhya.Ukraine.Angolenka street.wmv

17.08.2011 Zaporizhzhya.Ukraine.Angolenka street.