16.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Hortyca.Dnieper..15.11.2010wmv

16.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Hortyca.Dnieper..15.11.2010