08.08.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.+37*C…wmv

08.08.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.+37*C...