07 09 2010 Zaporizhzhya Ukraine.Dog’s life

07 09 2010 Zaporizhzhya Ukraine.Dog's life