04.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Leaf.wmv

04.11.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Leaf