02 09 2010 Zaporizhzhya Ukraine B Shevchenco

02 09 2010 Zaporizhzhya Ukraine B Shevchenco