02.08.2010 Zaporizhzhya Ukraine Hortyca Dnieper.+38*C.wmv

02.08.2010 Zaporizhzhya Ukraine Hortyca Dnieper.+38*C.