List of illegally settled Jews in rural areas of Kozeletsk district (Chernigov gubernia), 1906
Villages: Olishevka, Chemer, Kulazhintsy, Kobyzhcha,...